Choď na obsah Choď na menu
 

Podmienky adopcie

 

kim5.jpg

 

   Všetky mačičky/kocúrikovia i mačiatka odchádzajú z OZ Mačka Vo Vreci zdravé, veterinárne prehliadnuté, v prípade potreby aj preliečené a ošetrené proti vonkajším a vnútorným parazitom. Vzhľadom na vek a zdravotný stav sú kompletne vakcinované a kastrované (u mačičiek možnosť od 3. mesiaca, u kocúrikov od 5. mesiaca života). Podmienkou adopcie je podpísanie adopčnej zmluvy, kde je zahrnutá povinná kastrácia v určenom veku (ak ešte nebola mačička/kocúrik kastrovaná/ý nami) a uhradenie symbolického adopčného poplatku za veterinárne úkony.

 

Výška adopčného poplatku:

MAČIATKO – ošetrené proti parazitom (vonkajším a vnútorným) - 20 eur

MAČIATKO – ošetrené proti parazitom + vakcinovanie – 25 eur

KOCÚRIK – ošetrený proti parazitom + vakcinovanie + kastrácia - 35 eur

MAČIČKA – ošetrená proti parazitom + vakcinovanie + kastrácia - 45 eur

 

   Záujemca sa môže informovať o mačičke prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na stránke. Radi poskytneme všetky potrebné informácie o zdravotnom stave, povahových vlastnostiach a vhodnosti jednotlivých mačičiek. Po dohode s občianskym združením Mačka Vo Vreci si môžete vopred rezervovať mačičku a dohodnúť sa na odbere. Umožňujeme poskytnutie nezáväznej návštevy, avšak treba brať do úvahy, že mnoho krát sa mačičky nachádzajú v dočasných opaterách nielen v Senici ale i v iných častiach SR. V prípade vážneho záujmu o adopciu, ktorú ohrozuje veľká vzdialenosť medzi záujemcom a mačičkou môžeme pomôcť s hľadaním prevozu v rámci SR a do zahraničia.

 

 

Ukážka adopčnej zmluvy:

Zmluva o osvojení zvieraťa

 

 

1. Súčasný držiteľ zvieraťa:                      2. Záujemca o osvojenie zvieraťa:

OZ MAČKA VO VRECI                               Meno a priezvisko ........................

IČO: 42289238                                           Číslo OP .....................................

Hviezdoslavova 1417/64                             Ulica, číslo ..................................

905 01 Senica                                            PSČ, mesto .................................

Tel.: 0944 300                                            Tel.č. ..........................................

Mail: mgalbava@hotmail.com                      Iný kontakt (email) .......................

(ďalej len "darca")                                     (ďalej len „záujemca“)

                                

Predmet zmluvy

 

.........................................................................................................

Evidenčné číslo                             Meno                             Pohlavie

 

Podmienky zmluvy

Podpisom tejto zmluvy záujemca vyhlasuje, že si prevzal vyššie špecifikované zviera, ktoré je predmetom osvojenia. Podpisom tejto zmluvy sa záujemca zaväzuje, že zvieraťu zabezpečí neustály prístup k čistej vode a najmenej raz denne kŕmenie vhodnou potravou. Podpisom tejto zmluvy sa záujemca ďalej zaväzuje, že zabezpečí pre zviera primeranú veterinárnu starostlivosť. Záujemca sa ďalej zaväzuje, že bude darcu priebežne informovať o zdravotnom stave zvieraťa a o jeho živote vo všeobecnosti. Záujemca sa ďalej zaväzuje, že zviera nepoužije na reprodukciu a že s ním bude láskavo zaobchádzťt za každých okolností. Záujemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že podpisom tejto zmluvy preberá na seba všetku zodpovednosť súvisiacu s chovom a opaterou zvieraťa, rovnako za škody ním spôsobené a rovnako prijíma plnú zodpovednosť za úhradu veterinárnych poplatkov. Darca vyhlasuje, že záujemcovi poskytol všetky jemu známe a dostupné informácie o zvierati. Darca nijako nezodpovedá za temperament zvieraťa, jeho zdravie, mentálnu dispozíciu alebo výcvik. Záujemca je povinný dodržiavť ustanovenia Zákona o ochrane zvierat a všetky zákony SR týkajúce sa chovu a držania spoločenských zvierat, rovnako obecné zákony a platné Všeobecné záväzné nariadenia. Darca musí dať písomný súhlas na darovanie zvieraťa tretej osobe a musí byt nanovo podpísaná adopčná zmluva s budúcim držiteľom zvieraťa. V prípade nespokojnosti podmienok v novom domove musí byt zviera vrátené späť darcovi. Darca po preukázaní sa originálom alebo fotokópiou adopčnej zmluvy má kedykoľvek možnosť skontrolovať dodržiavanie ustanovení tejto zmluvy. V prípade, ak zo strany záujemcu dôjde k porušeniu čo i len jednej z povinnosti, ktorá mu vyplýva z tejto zmluvy, je darca oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a odobrať zviera späť, bez nároku záujemcu na náhradu ním vynaložených nákladov, a to aj v prípade, ak v čase návštevy nebude možné nadviazať so záujemcom kontakt. Záujemca sa ďalej zaväzuje, že v prípade, keď si z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť zviera ponechať, oboznámi o tejto skutočnosti okamžite darcu a zviera vráti späť darcovi, ak nebude dohodnuté inak. Záujemca berie na vedomie, že v prípade opustenia zvieraťa bude voči nemu ako chovateľovi začaté priestupkové konanie podľa príslušných právnych predpisov v danej oblasti. Záujemca sa zaväzuje, že adoptované zviera nepoužije na reprodukciu a hneď ako to bude možné, dá zviera vykastrovať. Najneskorší termín pre kastráciu mačky je vek 5 mesiacov, u kocúra vek 8 mesiacov. Následne nám e-mailom alebo poštou doručí potvrdenie od veterinára o vykonanej kastrácii. V prípade nesplnenia tejto požiadavky má nárok OZ vyžadovať pokutu vo výške 200,- eur. Záujemca súhlasí so zaplatením a náhradou všetkých potrebných poplatkov a súdnych nákladov spôsobených s presadzovaním (uplatňovaním, vymáhaním) naplnenia znenia a podmienok tejto zmluvy. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to práve možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. Táto zmluva o osvojení zvieraťa nadobúda platnosť momentom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že zodpovedá

 

V ..............................................., Senici , dňa  .............................................

 

...................................................................... ..............................................   

podpis darcu, ako odovzdávajúci                   podpis záujemcu, ako preberajúci

             Magda Galbavá                                           meno a priezvisko